Cestovné pasy pre zvieratá a podmienky pre bezproblémové cestovanie.

31.05.2022

Cestovanie so spoločenskými zvieratami v rámci EÚ

V tomto článku sa dozviete aké pravidlá platia pri cestovaní so zvieratkom do krajín EÚ + Nórsko a Severné Írsko. Tieto pravidlá sa vzťahujú rovnako aj na cestovanie do EÚ z krajiny alebo územia mimo EÚ a platia len pre cestovanie na súkromné cesty, pri ktorých nedochádza k zmene majiteľa (za účelom predaja).


Čo musíte spĺňať:

 1. Mikročip (Mikročip musí spĺňať jednotnú európsku technickú normu ISO 11 784, 15 miestny číselný kód. V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu.) Zviera môže začipovať len veterinárny lekár a to buď štandartne na ľavú stranu krku alebo  sa zvolí pravá strana resp. miesto medzi lopatkami.
 2. Očkovanie proti besnote ( pri 1. očkovaní proti besnote musí uplynúť lehota 21 dní, kedy sa v organizme vytvorí dostatočná hladina protilátok. Pre zvieratá, ktoré sú pravidelne očkované v stanovenom termíne 21 dňová lehota neplatí) 
 3. Odčervenie (ak cestujete do krajín Fínsko, Írsko, Malta, Nórsko a Severné Írsko - musia byť zvieratá odčervené proti parazitovi Echinococcus multilocularis a to 24 - 120 hodím (1-5 dní) pred plánovaným vstupom do týchto krajín. V týchto krajinách sa parazit nevyskytuje a preto sa takto krajiny chránia pred jeho zavlečením. (V pase potrebujete razítko veterinára, ktorý odčervenie vykonal v kolónke na to určenej)
 4. Pas spoločenských zvierat platný európsky pas pre spoločenské zvieratá alebo certifikát zdravia zvierat EÚ pri cestovaní z krajiny mimo EÚ. (Poverený veterinárny lekár je povinný zadať údaje z pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Registráciu pasu Vášho zvieraťa v CRSZ si môžete overiť na www.crsz.sk )
 • Uvedené je potrebné splniť aj v prípade, že členský štát EÚ je iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje alebo z ktorej sa odlieta.

 • Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie veterinárneho lekára a dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu.

Európsky pas pre spoločenské zvieratá

 • Je doklad, ktorý ma štandardný vzor EÚ, nachádzajú sa tu údaje o majiteľovi, zvieratku a veterinárovi, ktorý pas vydal. Ďalej veterinárne ošetrenia, ktoré boli vykonané (očkovanie, odčervenie, ošetrenie proti vonkajším parazitom, klinické vyšetrenie absolvujúce pred cestou, úradné overenia)
 • Pas môže vydávať len veterinár, ktorý disponuje poverením od hlavného veterinárneho lekára SR.

 • Pas má doživotnú platnosť za predpokladu, že váš domáci miláčik má platné očkovanie proti besnote.

Od 1. januára 2021 už pasy EÚ pre spoločenské zvieratá vydané majiteľovi spoločenského zvieraťa s pobytom vo Veľkej Británii nie sú platné na cestovanie so spoločenskými zvieratami z Veľkej Británie do krajiny EÚ alebo Severného Írska.

Ak cestujete do krajiny EÚ alebo Severného Írska z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu, vaše spoločenské zviera môže vstúpiť na územie EÚ s pasom pre spoločenské zvieratá vystaveným v jednej z týchto krajín alebo na jednom z týchto území.

Certifikát zdravia zvierat EÚ

Certifikát zdravia zvierat EÚ je ďalší druh dokladu, v ktorom sa nachádzajú konkrétne informácie o vašom spoločenskom zvierati (o totožnosti, zdraví, očkovaní proti besnote) a ktorý má štandardný vzor EÚ.

Ak cestujete z krajiny alebo územia mimo EÚ, vaše spoločenské zviera musí mať certifikát zdravia zvierat EÚ vystavený štátnym veterinárnym lekárom krajiny odchodu najviac  10 dní predtým, ako vstúpi na územie EÚ. Tento certifikát je od tohto dňa platný na cestovné účely medzi krajinami EÚ štyri mesiace, prípadne do uplynutia platnosti očkovania proti besnote, podľa toho, čo uplynie skôr.

Okrem toho by ste mali vyplniť písomné vyhlásenie, že svoje spoločenské zviera nepremiestňujete na komerčné účely, a priložiť ho k jeho certifikátu zdravia zvierat EÚ. 

Toto vyhlásenie je takisto potrebné, ak za vášho domáceho miláčika počas cesty zodpovedá vami poverená osoba. V takomto prípade sa vám vaše spoločenské zviera musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Spoločenské zvieratá cestujúce bez svojho vlastníka

Spoločenské zvieratá spravidla musia cestovať so svojím vlastníkom. Môžete však dať inej osobe písomné povolenie, aby sprevádzala vášho domáceho miláčika namiesto vás (toto písomné vyhlásenie je opísané vyššie). Váš domáci miláčik sa vám však musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Ak váš domáci miláčik cestuje bez sprievodu, musí spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi v EÚ.

Cestovanie s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami

Môžete cestovať s maximálne piatimi spoločenskými zvieratami, ale ak ich s vami cestuje viac ako päť (psov, mačiek alebo fretiek), musíte poskytnúť dôkaz, že: 

 • sa zúčastňujú na súťaži, výstave alebo športovom podujatí (napr. predložením registračného dokumentu) 
 • sú staršie ako 6 mesiacov.

Ak cestujete s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami (psami, mačkami alebo fretkami) a nevzťahuje sa na vás žiadna z výnimiek uvedených vyššie, vaši domáci miláčikovia musia spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi v EÚ.

Pri cestovaní s viac ako 5 zvieratami potrebujete okrem všetkého vyššie uvedeného aj zdravotný certifikát vydávaný miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (TRACES), ktorý musí byť vydaný najviac 10 dní pred cestou.

Vstup viac ako 5 psov, mačiek alebo fretiek na územie Slovenskej republiky je možný iba cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava - letisko.

Výnimka z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat 

V prípade, že potrebujete cestovať so zvieratkom mladším ako 3 mesiace, ktoré ešte nemohlo byť očkované proti besnote alebo je vo veku 12 - 16 týždňov a bolo očkované, ale ešte nespĺňa podmienku pre vycestovanie (21 dňová lehota), bude potrebné:

 • vlastník alebo oprávnená osoba poskytne podpísané vyhlásenie, že dané spoločenské zvieratá neprišli od svojho narodenia až do času nekomerčného premiestňovania do žiadneho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu
 • dané spoločenské zvieratá sprevádza ich matka, od ktorej sú stále závislé a z identifikačného dokladu ich matky vyplýva, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňala požiadavky  

Podrobnejšie informácie sa dozviete na priloženom linku - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003. 

Dúfam, že Vám tento článok aspoň trochu pomohol a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

https://www.facebook.com/AnimalClinicBratislava