Podmienky súťaže

VIANOČNÁ SÚŤAŽ

(ďalej len štatút)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  • Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")

Obchodné meno: Anima clinic - MVDr. Gloneková Andrea

Sídlo: Chemická 1030/9

IČO: 51054485

DIČ: 1083384093

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 11.12.2019 do 22.12.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto má záujem získať knižku o základnom výcviku psa.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentu prvý povel, ktorý sa naučil jeho psík.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je knižka Môj pes - základná škola výcviku od René Pavlíka.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne zapojených účastníkov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Fb stránke Animal clinic. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade knižku podaruje osobe, ktorá o knižku prejaví záujem v ambulancii.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca si pre výhru musí prísť osobne a to do ambulancie Animal clinic na adrese Nerudova 11, 821 04 Bratislava, počas ordinačných hodín.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 11.12.2019

https://www.facebook.com/AnimalClinicBratislava